muduko_hello_berry

Konkurs Matka Wariatka

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania Zwycięzców w Konkursie „Matka Wariatka”[dalej Konkurs] organizowanym na blogu Matka Wariatka [dalej Blog].

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Fabryka Kart Trefl-Kraków Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Podłężu przy 650, 32-003 Podłęże, NIP: 6771791882; [dalej Organizator].

3. Konkurs zostanie zorganizowany na Blogu Matki Wariatki (https://matkawariatka.pl/ ).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

6. Konkurs rozpoczyna się 20 maja 2019 roku i kończy 26 maja 2019 roku o godz. 23:59.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Blogu w dniu 28 maja 2019.

§ 2 Zasady Konkursu

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani pozostałych podmiotów biorących udział w przygotowaniu Konkursu.

2. Zadaniem konkursowym [dalej Zgłoszenie] jest pobranie ilustracji przedstawiającej alpakę i surykatkę, wydrukowanie i zaprojektowanie dowolną techniką ubranek dla tych zwierząt.

3. Każdy Uczestnik może dodać tylko jedno zgłoszenie.

6. Zwycięzcami zostają 3 osoby, które zostały wyłonione przez Matkę Wariatkę.

7. Zamieszczając zdjęcie lub tekst pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada stosowne prawa do jego wykorzystania. W przypadku nieprawdziwości oświadczenia, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje, w szczególności roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych.

§ 3 Nagrody

1. W Konkursie zwycięża 3 osoby [dalej Zwycięzca].

2. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
3 zestawy gier Zu&Berry (Poznaję emocje, Układam story, Kolorowe pranie oraz Poznaję owoce i warzywa) 

§ 4 Wyłonienie Zwycięzcy i wysyłka nagród

1. Zwycięzca zostanie opublikowany Blogu w dniu 28 maja 2019 roku.

2. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika podczas dodawania Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, wobec którego zachodzi podejrzenie, że nie posiada odpowiednich praw autorskich do zdjęcia będącego podstawą Zgłoszenia w Konkursie.m

3. Zwycięzcy są zobowiązani do wysłania wiadomości prywatnej do strony w celu ustalenia szczegółów odebrania nagrody w terminie 7 dni po opublikowaniu wyników. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od publikacji Zwycięzcy na Fanpage, Zwycięzca nie prześle danych, traci prawo do nagrody.

4. Nagroda dla Zwycięzcy zostanie wysłana za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku w ciągu 7 dni od momentu kontaktu Zwycięzcy z marką.

5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie ma możliwości wypłacenia równowartości nagrody ani rezygnacji z jej części.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz darmowy.

3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na fanpage. Regulamin konkursu dostępny będzie również w siedzibie Organizatora.

5. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w wiadomościach prywatnych na fanpage Organizatora.

Zobacz też

pomysły na zbawy w ogrodzie

Pomysły na zabawy w ogrodzie dla dzieci

Ogród pełen jest potencjału do tworzenia niesamowitych zabaw dla dzieci. To idealne miejsce, gdzie mogą spędzać czas na świeżym powietrzu, bawić się i rozwijać swoje umiejętności. Oprócz tradycyjnych zabaw na

Jak nauczyć dziecko przegrywać?

Dorastanie to czas pełen wyzwań, a jednym z nich jest nauka radzenia sobie z porażkami. Dzieci, podobnie jak dorośli, muszą nauczyć się przegrywać i radzić sobie z negatywnymi emocjami związanymi